27 Beach souvenir

Stories to tell, no stuff to show.